Αρχική | Προφίλ | Υπηρεσίες | Έργα | Νέα | Τοποθεσία | Επικοινωνία

photovoltaikasm
prasini-thermansism
vioklimatiki-katoikiasm
politikou-mixanikousm

ΕΣΠΑ Επιχειρήσεων

 

 ΕΣΠΑ 2007-2013

 

Οι δράσεις που διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και των ιδίων διαθεσίμων της, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν  για την χρηματοδότηση των συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων, έχουν ως εξής:

 

1. ΤΕΠΙΧ – Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα δάνεια (Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Τράπεζες) που παρέχονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων που συμπεριλαμβάνονται στην απόφαση υπαγωγής με ευνοϊκούς όρους επιτοκίου και διάρκεια ανάλογη του σκοπού της χρηματοδότησης. Τα δάνεια μπορούν να παρασχεθούν για οποιοδήποτε μέρος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την υλοποίηση της επένδυσης με ελάχιστο Ευρώ 10.000 και μέγιστο Ευρώ 300.000 σε ότι αφορά δάνεια κεφαλαίου κινήσεως και Ευρώ 800.000 για επενδυτικά δάνεια.

 

2. ΤΕΠΙΧ – Ταμείο Νησιωτικής και Τουριστικής Επιχειρηματικότητας

Πρόκειται για χαμηλότοκα έως και πλήρως επιδοτούμενα (για τα νησιά με πληθυσμό λιγότερο των 3.100 κατοίκων) δάνεια που παρέχονται αποκλειστικά σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εν γένει ασχολούνται με τον τουρισμό και δραστηριοποιούνται στη νησιωτική Ελλάδα, καλύπτουν δε οποιοδήποτε μέρος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων για ποσά Ευρώ 10.000 έως Ευρώ 30.000 κατ' ανώτατο.

 

3. ΤΕΠΙΧ -Ταμείο Εγγυοδοσίας,

Παροχή εγγυήσεως υπέρ μικρομεσαίων επιχειρήσεων έως και 80% του τραπεζικού δανείου που λαμβάνεται για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων. Η διάρκεια της εγγύησης μπορεί να ανέλθει  έως 1Ο έτη εφόσον πρόκειται για επενδυτικά δάνεια ή δάνεια κεφαλαίου κινήσεως, και έως 3 έτη εφόσον πρόκειται για δάνεια προκαταβολής επιχορήγησης  Οι όροι των εγγυούμενων δανείων (ποσό-διάρκεια- επιτόκιο- περίοδος χάριτος- εξασφαλίσεις) διαμορφώνονται ελεύθερα μεταξύ τραπέζης και δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της απόφασης υπαγωγής και την ύπαρξη της εγγύησης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας.

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  για έκδοση ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Παροχή εγγύησης με χαμηλό κόστος προμηθείας για κάλυψη της έκδοσης εγγυητικών επιστολών εκ μέρους των τραπεζών υπέρ των προμηθευτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ποσοστό 50% του εν ισχύ υπολοίπου τους και για διάστημα 2 ετών. Η εγγύηση μπορεί να ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 150.000 ανά επιχείρηση με ελάχιστο Ευρώ 10.000. Οι εγγυητικές επιστολές μπορούν να εκδοθούν για προμηθευτές εσωτερικού ή εξωτερικού που συμπράττουν στην υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και για την λήψη προκαταβολής της επιχορήγησης.

Με σκοπό την διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην επιλογή των χρηματοοικονομικών εργαλείων μέσω των οποίων θα δρομολογήσουν την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, υπενθυμίζονται  ακόμη τα εξής:

  • Τα ανωτέρω εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν για οποιοδήποτε μέρος του χρηματοδοτικού σχήματος των επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιδίας συμμετοχής.
  • Οι αιτήσεις από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τα συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα κατατίθενται στις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες ως συγχρηματοδότριες, εφαρμόζουν τα συνήθη κριτήρια επιλογής τους για την έγκριση των αιτημάτων χρηματοδότησης.
  • Οι πόροι που χρηματοδοτούν τις δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας προέρχονται από το ΕΣΠΑ, και κατ' επέκταση η διάθεσή τους πρέπει να συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς που διέπουν την χορήγηση και σώρευση (συγκέντρωση)  κρατικών/ κοινοτικών ενισχύσεων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 

Επισημαίνεται ότι για όλα τα ανωτέρω εργαλεία υπάρχει ένα ιδιαίτερα ευρύ πεδίο συνεργαζόμενων τραπεζών, στις οποίες μπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για την υποβολή των αιτημάτων τους για ένταξη στα συγκεκριμένα εργαλεία. 

Αναλυτικά οι συνεργαζόμενες τράπεζες για κάθε πρόγραμμα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

 

 

ΤΕΠΙΧ Επιχειρηματική Επανεκκίνηση

ΤΕΠΙΧ Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

ΤΕΠΙΧ Ταμείο Εγγυοδοσίας

Εγγύηση για Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Alpha Τράπεζα

X

 

X

X

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

X

X

 

X

Eurobank

X

 

X

X

Νέα Proton Τράπεζα

X

 

 

 

Τράπεζα Πειραιώς

X

X

 

 

Τράπεζα Αττικής

X

 

 

X

Probank

X

 

 

X

Παγκρήτια Συνεταιριστική

X

X

X

X

Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας

X

 

X

X

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου

X

 

 

 

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας

X

 

 

X

Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

X

X

 

X

Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

X

 

X

X

Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας

 

X

 

 

Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

 

 

Χ

 


3DS Energy

      H 3ds Energy φροντίζοντας πάντα να είναι πρωτοπόρος έχει εξασφαλίσει για τους πελάτες της χρηματοδοτήσεις μέσω ΕΣΠΑ! Δείγματα μπορείτε να δείτε παρακάτω:

ΕΣΠΑ Επιχειρήσεων - Ξενοδοχείο

ΕΣΠΑ Επιχειρήσεων - Ξενοδοχείο

bottom-back

top-back

backbutton
/